วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ราศีมีน


ราศีมีน
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มีนาคมถึงวันที่ 13 เมษายน
ใฝ่รู้ ช่างคิดฝัน เต็มไปด้วยจินตนาการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และมีความซื้อสัตย์สุจริตอย่างหาตัวจับยาก

เป็นราศีธาตุน้ำสุดท้ายในบรรดาธาตุน้ำทั้งสามราศีของจักรวาล 
ธาตุประจำราศีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้ความหมายของเรือนชะตาที่มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตา เพราะฉะนั้นก่อนที่จะรู้จักความหมายอื่นๆของราศีมีน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักความหมายของธาตุประจำราศีเช่นเดียวกับการทำความรู้จักกับราศีอื่นๆที่ผ่านมาแล้ว ราศีมีน เริ่มต้นตั้งแต่องศาที่ 331 ของจักรวาลไปจนกระทั่งถึงองศาที่ 360 อันเป็นองศาสุดท้ายของจักรวาล ตลอดเวลา 30 วัน ประมาณวันที่ 14 มีนาคม ถึง 13 เมษายนของแต่ละปี อาทิตย์จะโคจรผ่านราศีนี้วันละประมาณ 1 องศา ตลอดเวลา 30 วันเป็น 30 องศา 

ผู้ที่เกิดในระยะเวลาดังกล่าวนี้หมายความว่านับตั้งแต่ลืมตาเกิดจะได้รับอิทธิพลจากพลังงานของดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้น วิถีชีวิตและความเป็นไปของเจ้าชะตาจะต้องได้รับอิทธิพลของอาทิตย์และธาตุประจำราศีอย่างเต็มที่ เจ้าชะตาจึงถูกกำหนดให้เป็นผู้เกิดราศีมีนหรือเป็นชาวราศีมีน ความหมายของราศีมีนที่มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตานอกจากจะใช้ความหมายของอาทิตย์ที่โคจรอยู่ในราศีนี้เป็นความหมายแล้ว โหรโบราณได้กำหนดเอาความสำคัญของธาตุประจำราศีคือธาตุน้ำมาเป็นหลักสำหรับการตัดสินพิจารณาคุณสมบัติหรืออุปนิสัยใจคอของเจ้าชะตาด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ราศีมีนเป็นราศีที่ถูกจัดให้มีดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นเจ้าของราศี หรือเป็นผู้คุ้มครองดูแล หรือเป็นผู้จัดการบริหารมีอำนาจเต็มในการบันดาลดีบันดาลร้ายให้แก่เจ้าชะตาตลอดทั้งราศี ได้แก่ ดาวพฤหัสบดีหรือเลขแล้วท่านก็เอาความหมายของดาวพฤหัสบดีประกอบเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง แล้วจึงทายออกมาถึงลักษณะและคุณสมบัติ อุปนิสัยของเจ้าชะตารวมทั้งความเป็นไปในวิถีชีวิตของเจ้าชะตา ก่อนที่จะเข้าใจความหมายและอิทธิพลของราศีมีน หรือคุณสมบัติของผู้ที่เกิดในราศีมีว่าจะเป็นอย่างไร สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจก่กอนอื่นก็คือธาตุประจำราศีคือ ธาตุน้ำ คำว่าน้ำ ก็เช่นเดียวกับความหมายของธาตุอื่นๆที่ไม่จำเป็นจะต้องมีคำอธิบายอะไรมากนัก นอกจากว่าน้ำก็คือของเหลวหรือสภาพใดๆที่มีความเหลว มีลักษณะเลื่อนไหล เยือกเย็นและเป็นตัวละลาย ในทางด้านโหราศาสตร์นั้นหมายถึงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด น้ำและเยื่อเมือก หรือโลหิตต่างๆในร่างกายของเจ้าชะตา ซึ่งอาจจะสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

"ธาตุน้ำให้อิทธิพลเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด หรือให้ความหมายไปถึงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดจินตนาการหรือสัญชาตญาณ อันมีผลเนื่องมาจากความคิดฝันจินตนาการและผันสสะอันล้ำลึก นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจ ราศีมีนซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำ จึงเน้นไปถึงอารมณ์ของเจ้าชะตาที่มักจะปล่อยให้ตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของจินตนาการและความคิดฝันอันไม่สามารถจะเข้าใจได้ ค่อนข้างจะอ่อนแอ เช่นเดียวกับร่างกายก็ไม่ค่อยจะเข้มแข็งทะมัดทะแมงเท่าที่ควร อารมณ์ และจิตใจ ค่อนข้างระวังระไว หวั่นไหวและระมัดระวัง ขี้ตื่นตกใจเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ภายในมากกว่าที่จะแสดงออกมา จิตใจสามารถรับเอาความรู้สึกและสิ่งที่เข้ามากระทบได้ง่าย ชอบครุ่นคิดคำนึง มีความรู้สึกเฉียบไวต่อสิ่งที่ผ่านเข้ามากระทบ ลึกลับและไม่สามารถจะหยั่งรู้ว่าอะไรมาจากไหน นอกจากมโนคติ ขี้อาย กระดากกระเดื่อง อ่อนโยน และพร้อมที่จะตกอยู่ในอำนาจของความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับใจน้อยและขี้อาย"

นี่คือลักษณะและคุณสมบัติของราศีธาตุน้ำ 
นอกจากจะเอาลักษณะของธาตุน้ำประจำราศีมาเป็นหลักแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่นำมาใช้เป็นความหมายสำหรับการทำนายคนในราศีนี้อีกด้วยก็คือดาวเคราะห์ หรือเทพเจ้าที่ถูกจัดให้ทำหน้าที่ครอบครองหรือเป็นกรรมการผู้จัดการราศี คือดาวพฤหัสบดีหรือเลข 5พฤหัสบดีหรือเลข 5 ในวิชาโหราศาสตร์ หมายถึง :- 
"ความเติบโต การแผ่ขยายและการพัฒนาจ้องจังหวะที่ดีและคอยจังหวะที่ดี เข้าไหนเข้าได้ พอใจในการคบหาสมาคมผู้อื่น การกระทำและการแสดงออกที่มีลักษณะพอเหมาะพอดี มีลักษณะของอุดมคติ การกระทำและการแสดงออกที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผล ความก้าวหน้าและการพัฒนาตัวเอง การเติบโตที่ไม่ยอมหยุดนิ่ง มีน้ำจิตน้ำใจต่อผู้อื่น ใจบุญ ใจกุศล ชอบการบริจาคและเผื่อแผ่ จริงใจ เมตตาปรานี ยุติธรรม เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มองโลกในแง่ดี ร่าเริง เบิกบาน มีหิริโอตตัปปะ มีวิญญาณของการป้องกัน ปกป้องใจเย็น ใจกว้างและเยือกเย็น เอาจริงเอาจัง มีความเข้าใจและมีความรู้ในหลักการและประเพณีวัฒนธรรมเดิมของสังคม แต่ถ้าในด้านลบ หรือในด้านร้ายพฤหัสบดีจะให้ความหมายไปถึงความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย ไม่สงบ ลุกลี้ลุกลน หลอกลวง ผัดวันประกันพรุ่ง ฟุ้งซ่านเกินขอบเขตและไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่คำนึงถึงหลักการและตัวบทกฎหมาย จะทำหรือจะคิดใดๆ มักจะเกินความจริงและเป็นไปไม่ได้ มายาสาไถย ถือว่าตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องแต่ผู้เดียว เสแสร้งแกล้งทำ เพ้อฝัน ใช้อำนาจหน้าที่และหลักการในด้านผิดๆ ชอบอวดโอ้ และไม่มีความซื่อสัตย์ แสดงตัวมากกว่าคุณสมบัติที่ตัวเองมีอยู่ มีลักษณะของส้มโอที่โตแต่เพียงเปลือกนอก"

เมื่อได้นำคุณสมบัติของธาตุประจำราศีและดวงดาวที่ทำหน้าที่ประจำราศีรวมถึงคุณสมบัติและอิทธิพลของดวงอาทิตย์ที่เป็นตัวพลังงานเข้าด้วยกันแล้ว บุคคลที่เกิดในราศีมีนหรือตัวราศีมีนเอง นักโหราศาสตร์โบราณก็รวบรวมเอาคุณสมบัติของราศีมีนทั้งหมดมาสรุปไว้สำหรับให้ชาวราศีมีนพิจารณาคุณสมบัติของตัวเองดังต่อไปนี้ 

ในบรรดาราศีทั้ง 12 ของจักรวาล ถือว่าราศีเมษเป็นราศีอัตตาหรือราศีของการเกิดขึ้น และการเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง ราศีมีนถือว่าเป็นราศีที่ 12 ของจักรวาลหมายถึงราศีแห่งความสิ้นสุด ความหลุดพ้นหรือราศีของความดับของการเกิดทุกชนิด ท่านเรียกว่าราศีวินาศหรือวินาสนะของจักรวาล ราศีมีนเป็นธาตุน้ำปลายธาตุ เป็นราศีเพศหญิง มีรูปปลาสองตัวเป็นสัญลักษณ์ เป็นราศีที่มีความหมายถึงเท้าและส่วนสัดที่เป็นโครง ในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกาย 
รูปร่างลักษณะ
: ถ้าเป็นราศีมีนบริสุทธิ์ คือไม่มีดาวดวงอื่นๆในดวงชะตามาช่วยเปลี่ยนหรือเสริมสร้างรูปร่างลักษณะให้เด่นออกไป ชาวราศีมีนส่วนมากก็จะเป็นคนรูปร่างทรวดทรงที่หนักไปข้างเตี้ยล่ำ น้ำหนักตัวมากเท่ากับคนสูง เจ้าเนื้อ แขนขาค่อนข้างสั้นและล่ำสัน ไหล่กว้าง และเป็นทรงกลม ตาใหญ่และกลมลึก เส้นผมอ่อนและค่อนข้างละเอียด 

สภาพทางจิตใจ
: โดยที่ราศีมีน เป็นราศีที่ถูกปกครองด้วยพฤหัสบดีและเป็นราศีธาตุน้ำเป็นราศีที่หนักไปทางด้านความคิด อารมณ์และจิตใจ ราศีมีนจึงเป็นราศีที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสัญชาตญาณของผู้เกิดในราศีนี้ ซึ่งจะบันดาลให้เจ้าชะตาเด่น และมีแนวโน้มหนักไปในทางด้านการใช้ความคิดความอ่าน สัญชาตญาณและอารมณ์ สิ่งแรกที่จะต้องมีในคนราศีมีนอย่างแน่ชัดก็คือมีความคิดในทางด้านปรัชญาและวิทยาการเป็นสันดาน กล่าวกันว่าจิตใจและความสามารถของชาวราศีนี้ที่เด่นที่สุดคือเป็นเจ้าแห่งปรัชญาความคิดความรู้ในทางปรัชญา มีนิสัยชอบคิดชอบรู้ ฝันและมากไปด้วยจินตนาการ อารมณ์เลื่อนไหลไม่หยุดนิ่ง และไม่รอที่จะใช้ชีวิตให้อิ่มหนำไปด้วยโรแมนติก โดยอำนาจบงการของพฤหัสบดี ชาวราศีมีนจะมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างหาตัวจับยากทีเดียว ชอบช่วยเหลือคนอื่น เห็นใจเพื่อนมนุษย์ และเป็นคนมีชื่อเสียง หรือเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสังคมที่เขามีชีวิตอยู่

ชาวราศีมีนมักจะอยู่อย่างสมถะ ไม่ค่อยชอบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่น หรือในความยุ่งยากของผู้อื่น แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือใดๆก็ตาม ชาวราศีมีนจะเข้าไปช่วยอย่างเต็มอกเต็มใจและด้วยความสุจริตใจทันที เขาจะไม่มองเห็นคนอื่นเป็นศัตรู เพราะจะมองคนทุกคนในฐานะมนุษย์ที่มีจิตใจเท่าเทียมกันหมด เพราะฉะนั้นถ้าหากใครเป็นศัตรูของเขา เขาจะพยายามหาทางให้ศัตรูสงบลง หรือยุติการเป็นศัตรูด้วยคุณธรรมหรือด้วยการเอาความดีเข้าสู้ เขาจะปฏิบัติและตอบโต้อย่างสุภาพต่อศัตรู และจะให้อภัยศัตรูได้ในทันทีทันใด เขาจะไม่คิดและไม่พยายามนึกว่าคนทุกคนคือศัตรูของเขา และในชีวิตเขาจะไม่ทำอะไรให้เกิดศัตรูขึ้นเป็นอันขาด ราศีมีนหรือชาวราศีมีน จึงเป็นราศีที่มีความหมายถึงพระผู้ทรงศีลและบริสุทธิ์ เป็นที่พึ่งได้เสมอสำหรับผู้ที่ทุกข์ที่จะเข้าไปหา ไม่ให้ดีไม่ให้ร้ายกับใคร มองปัญหาในลักษณะชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์ มีขันติและความอดกลั้นอย่างมากต่อความชั่ว หรือการทำไม่ดีของคนอื่น 


บุคลิกลักษณะและอุปนิสัย
: พฤหัสบดีในราศีธนู เป็นพฤหัสบดีที่ให้ความเติบโตหรือการแผ่ขยายออกไปในทางวัตถุหรือการแสดงออก เพราะเป็นราศีธาตุไฟ พฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมมักจะเห็นได้ชัด แต่ในราศีมีน พฤหัสบดี แม้ว่าจะให้ความหมายถึงการเติบโตและการแผ่ขยายเช่นเดียวกันก็ตาม แต่เป็นไปในทางด้านนามธรรม เกี่ยวกับความคิดความอ่าน ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ หรือลักษณะที่เป็นนามธรรม เพราะฉะนั้น พฤหัสบดีในราศีมีนจึงมีอิทธิพลหรือส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตามักจะแสดงออกไปในทางนามธรรม หมายถึงความคิดจิตใจ ความรู้สึกสติปัญญา เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนจึงมีคุณสมบัติเด่นไปในทางด้านปรัชญา และการใช้ความคิดที่มีการแผ่ขยาย มีลักษณะเติบโตกว่าคนธรรมดา มักจะไม่แสดงออกให้เห็นทางรูปธรรม หรือจะไม่แสดงออกทางการกระทำมากกว่าการแสดงออกในด้านความคิดความอ่านหรือในลักษณะที่เป็นนามธรรม 

ชาวราศีมีนจะเต็มไปด้วยความคิดความอ่าน หรือสามารถจะเก็บรวบรวมความคิดความอ่านหรือความรู้ทุกประการที่ตนได้สัมผัสพบเห็นในชั่วชีวิตเอามารวบรวมไว้มาก และสามารถจะวิเคราะห์วิจัยหาเหตุหาผลได้เก่งที่สุดและดีที่สุด ถ้าจะใช้ชาวราศีมีนทำงานทางด้านปฏิบัติหรือไปบัญชาการรบอะไรสักอย่างหนึ่ง ประเภทที่เรียกว่าอยู่หน้าแถวนั้น เห็นจะไม่มีทางทำได้ เพราะเขาจะเป็นแต่เพียงนักคิดนักวิจารณ์ นักวิจัย เพราะฉะนั้น ถ้าจะให้เขาเป็นผู้วางแผน หาข้อบกพร่องตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้ว จะได้ประโยชน์อย่างมากที่สุด เพราะความสามารถและความชำนาญของเขาอย่างหาตัวจับไม่ได้นั้นก็คือการวางแผน 

เช่นเดียวกับมวย ถ้าหากให้เขาขึ้นไปชกบนเวทีเอง เขาจะทำไม่ได้ แต่ถ้าให้เขาเป็นเทรนเนอร์ แม้ว่าเขาจะไม่เคยชกมวยมาก่อนเลย เขาสามารถจะหาข้อบกพร่องของนักมวยทั้งสองฝ่ายมาวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดถูกต้อง และถ้าหากจะถามเขาว่าจะวางแผนสู้อย่างไร ไม่ต้องห่วงภายในไม่กี่นาที เขาจะมองเห็นช่องทางทันที 

เช่นเดียวกับในปัญหาอื่นๆ ไม่ว่าปัญหานั้นจะยากยิ่งหรือมีความใหญ่หลวงเพียงไร เมื่อนักปฏิบัติแต่ละคนไม่สามารถจะหาทางปฏิบัติได้ โปรดถามเขาและให้เขาวางแผน เขาจะวางได้ทันที ด้วยความสามารถจัดเจนและแก้ปัญหาได้อย่างทะลุปรุโปร่ง อย่าไปห่วงว่าเขาจะไม่มีความสามารถในทุกเรื่องทุกด้านในยุคสมัยของเขา 

เขาจะมีอัจฉริยะวุฒิและมีความสามารถเป็นพิเศษในทางศิลปะและดนตรีทุกชิ้น เพราะในราศีนี้ท่านจัดเอาดาวศุกร์เข้าไปเป็นดาวที่มีความสำคัญสูง คือเข้าตำแหน่งมหาอุจ ชาวราศีมีนจึงมีคุณสมบัติของดาวศุกร์ที่ดีอย่างยิ่งในทางด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม แม้ว่าเขาจะไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลย เขาก็สามารถจะมีความรู้ความชำนาญอย่างดียิ่ง เฉพาะอย่างยิ่งในการวางทฤษฎีหรือการให้คำวิจารณ์ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เรียนมาก่อนเลย ดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักและสังคม เพราะฉะนั้นความชำนาญในเรื่องรักและภาษารักของเขาจะเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องฝึก ในวงสังคมทุกระดับ เขาจะเข้าไหนเข้าได้ มีคนยอมรับนับถือโดยไม่รังเกียจ และเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมเสมอ ถ้าหากสังคมหรือกลุ่มชนต้องการตัวเขา 

ราศีมีนมีปลาสองตัวว่ายวนสวนกันเป็นสัญลักษณ์ นั่นหมายถึงชาวราศีมีนมีอารมณ์และสภาพจิตใจสองลักษณะ สภาพหนึ่งคือจะพยายามว่ายไปทางด้านที่สูงซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต นั่นคือการหลุดพ้นหรือการแสวงหาทางดับของความยุ่งยากในชีวิต หรือต้องการตัดปัญหาในชีวิตไปสู่ความหลุดพ้นที่ไม่มีการเกิดต่อไปอีก ในขณะเดียวกันเขาก็ไปไม่ตลอดรอดฝั่ง เพราะปลาอีกตัวหนึ่งจะว่ายลงต่ำอันเป็นเบื้องโลกิยะ นั่นคือกิเลสตัณหาและความสุขในแง่ของโลกีย์ชนและในแง่ของโลกีย์ ในชีวิตเขาจะมีความรู้สึกและมีความขัดแย้งในจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตและความปรารถนาอยู่ในลักษณะนี้ตลอดไป 

ตัวอย่างง่ายๆ เขาคิดว่าทางที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตก็คือการออกบวชไปตลอดชีวิต เพราะการบวชนั้นจะตัดโลกได้และให้ความสุขสงบในชีวิตได้อย่างดีที่สุด เขาคิดเช่นนั้นและเขาจะกระทำเช่นนั้น แต่ในวันหนึ่งเขาก็นึกถึงความอบอุ่นของบ้านเรือนและครอบครัว เขาก็จะต้องสึกออกมาเพื่อแสวงหากิเลสและโลกีย์สุขเยี่ยงสามัญชน เรียกว่า ตัดโลกไม่ขาด เพราะฉะนั้น คนราศีมีนอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ดี และต้องการเสียสละเพื่อผู้อื่น ต้องการบำเพ็ญทุกอย่างเพื่อผู้อื่น แต่ในทางกลับกันหรือในเวลาเดียวกัน เขาก็จะอยู่เพื่อตัวเองและทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเหมือนกัน 


เขาหนีไม่พ้นจากโลกนี้ไปได้ ชีวิตจิตใจของเขาจึงอยู่ด้วยความขัดแย้งของจุดมุ่งหมายความใฝ่ฝันสองประการนี้เท่านั้น เมื่อเขาหันมาทางโลกิยะ เขาจะประสบความสำเร็จอย่างมากมายทีเดียวเกี่ยวกับความรัก ชีวิตครอบครัวและสังคม เพราะศุกร์ที่มีอิทธิพลในราศีนี้ หรืออานุภาพอิทธิพลของศุกร์ ซึ่งมาเด่นในราศีนี้ จะทำให้เขาเป็นนักรักที่ไม่ต้องสอน มีความอ่อนโยนและสุภาพโดยกำเนิด เข้ากับคนได้ทุกคนอย่างที่ไม่เคยขาดเสน่ห์มหานิยม 

และโดยอิทธิพลของศุกร์ที่จัดไว้เป็นดาวที่มีอำนาจที่สุดในราศีนี้เอง จะทำให้คนราศีมีนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสังคมและมนุษย์ที่อยู่ในแวดวงของเขา เขาไม่สามารถจะอยู่คนเดียวกินคนเดียว หรือทำงานประเภทเช้าไปเย็นกลับจนกระทั่งตายได้ ตรงข้ามเขาจะเข้าไปคลุกอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมและส่วนรวมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและการช่วยเหลือผู้อื่น 

ถ้าหากว่าเขาจะมีเงินมากๆจนเหลือใช้ อย่าคิดว่าเขาจะเก็บไว้ให้มันรกหูรกตาเป็นอันขาด เขาจะพยายามใช้มันไปเพื่อการกุศลและสาธารณกิจอย่างไม่อั้น เพราะฉะนั้นคนชาวราศีมีนถ้ามีเงินขึ้นมาในวันใดยามใดแล้ว เขาจะต้องช่วยโรงพยาบาล มูลนิธิหรือสถานการกุศลอยู่เสมอ เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับงานทางด้านการพยาบาล การบรรเทาทุกข์ หมดเท่าไรเป็นหมด ขอให้เขาได้เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่า เขามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นหรือเพื่อการทำการกุศลเป็นพอ เขาจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ เป็นนักการเมืองและเป็นนักบริหารเกี่ยวกับชุมชน เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนทุกคนไม่มากก็น้อย ไม่ว่าเขาจะอยู่ในระดับใด เขามักจะมีบทบาทหรือจะต้องเข้าไปมีชีวิตอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้เสมอ 

เขามีความสามารถอย่างมากในการค้นคว้าและวิจัยการทำงานลับๆ หรือไม่เป็นที่เปิดเผย ในฐานะที่ราศีมีนเป็นราศีที่ 12 ของจักรภพ อันเป็นราศีที่มีความหมายถึงการจำกัดทั้งสถานที่และนามธรรมซึ่งหมายถึงบริเวณที่มีขอบเขตจำกัด เช่น โรงพยาบาล ที่คุมขัง หรือห้องแล็บที่ไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าไปพบไปเห็น งานใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับการกระทำอย่างลับ ค้นคว้าและวิจัย เขาสามารถจะทำได้อย่างดี เฉพาะงานทางด้านจารกรรมหรือการหาข่าวกรอง ชาวราศีมีนจะใช้ความสามารถของเขาในฐานะของปลาสองตัวทำงานโดยไม่มีใครมองออกว่าเขาต้องการอะไรแน่ หรือสนใจอะไรบ้าง เฉพาะของเก่าๆหรือเรื่องราวที่ถูกทอดทิ้งแล้ว หรือเรื่องราวเกี่ยวกับอดีต ถ้าหากปล่อยให้ชาวราศีมีนได้ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้า เขาจะมองเห็นช่องทางและร่องรอยที่จะนำมาอธิบายได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้น งานทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี วรรณกรรมหรืออักษรศาสตร์ที่คนอื่นแตะต้องไม่ไหว ก็จะต้องให้ชาวราศีมีนเป็นผู้ลงมือ เป็นเสร็จเรื่อง

แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่ดีอยู่หลายประการ แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของราศีมีนไม่ราบรื่นนักเกี่ยวกับบ้านหรือที่อยู่อาศัย ชาวราศีมีนจะต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งในชีวิต เช่นเดียวกับคู่ครอง น้อยรายที่จะมีคู่ครองเป็นคนเดียวได้ตลอดไป มักจะมีการเปลี่ยนอยู่อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิต เช่นเดียวกับอาชีพ ชาวราศีมีนก็จะต้องเริ่มต้นหลายครั้งหลายหน และเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลายหน 

ชีวิตของชาวราศีมีนส่วนมากจะประสบความล้มเหลวเพราะเพื่อนฝูงหรือคนอื่น เนื่องมาจากเขาจะไม่ยอมมองคนในแง่ร้าย มีความเห็นอกเห็นใจต่อคนอื่น มีความรักและความปรารถนาดีต่อคนอื่นไม่มีทางสิ้นสุด เพราะฉะนั้นเขาจึงจะไว้ใจคนทุกคน ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว แม้แต่จะรู้อยู่เต็มอกว่าชั่วแสนชั่วก็ตาม เขาก็ยังพยายามโอบอ้อมอารีอยู่ ก็โดยเหตุนี้เองที่ทำให้เขาถูกเพื่อนและคนอื่นเหล่านี้ทำให้ชีวิตต้องล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาหรือถูกต้มอยู่ตลอดเวลา 

เขาก็ยังจะเชื่อและวางใจคนอยู่อย่างนั้นเอง ทำให้เขาดูเหมือนคนโง่และเป็นอ้ายทึ่มไป ! กว่าที่เขาจะมาคิดได้และตัดใจได้ก็เมื่ออายุมากแล้ว หรือในบั้นปลายของชีวิตแล้วเท่านั้นที่เขาจะระมัดระวังคนอื่นมากขึ้น ชีวิตจะเริ่มยืนอยู่กับที่และประสบความมั่นคงได้ ชาวราศีมีน จะดำเนินชีวิตไปด้วยความรู้สึกและสภาพจิตใจที่เป็นกุศล เพราะฉะนั้นในโลกและสังคมที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย เขาจะผิดหวังและประสบความล้มเหลวหลายครั้งหลายหนในชีวิต เว้นไว้เสียแต่ว่าเขาจะพยายามตัดความรู้สึกหรืออารมณ์ออกมาเสียบ้าง พยายามดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามความเป็นจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะช่วยให้เขาผิดหวังน้อยลง 

เฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากเขาเกิดมาภายใต้อิทธิพลของราศีมีนในด้านลบ หรือมีดาวบาปเคราะห์อื่นเข้ามาบีบเบียนดวงชะตาเดิม เขาจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาตัวเองให้มาก หรือพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เขาจึงจะประสบความสำเร็จที่ดี 

ปัญหาที่จะต้องระวังมากสำหรับชาวราศีมีนในด้านลบก็คือ การแผ่ขยายตัวของพฤหัสบดีนั้นจะแผ่ขยายออกไปในทางการโอ้อวดและทำอะไรเกินตัว พูดอะไรเกินความจริง กลายเป็นคนไม่มีหลักและไม่รับผิดชอบ เฉพาะอย่างยิ่งการพูดเกินความจริงหรือการกระทำเกินความจริงหล่านั้น ทำให้เป็นคนโกหกหรือนักหลอกลวงที่มาในรูปของนักวิชาการหรือรูปของพระปาราชิกไปได้ง่ายๆ 

เฉพาะอย่างยิ่ง โดยที่เป็นคนราศีธาตุน้ำ ทำให้อารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งตลอดเวลา ชาวราศีมีนในด้านลบจึงมักจะสร้างอารมณ์ขึ้นมามากมายหลายหลากและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงสงสัยอยู่ตลอดชีวิต ทำให้เกิดความวิตกกังวลขุ่นมัวซึ่งจะทำให้เป็นคนเจ้าทุกข์ไป หมดความสามารถในทางปฏิบัติ 

บางครั้ง จะเป็นคนที่พยายามจำกัดตัวเอง หรือพยายามลดคุณค่าของตัวเองลงมา จนกระทั่งเป็นปมด้อยอันไม่อาจจะช่วยให้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ หรือไม่มีความกล้าพอที่จะออกไปเผชิญกับโลกภายนอก เนื่องจากความคิดที่ว่าตนเองเป็นคนไม่มีความสามารถ ไม่มีอะไรดีหรือไม่มีคุณค่า ในความใจกล้าที่จะแสดงออก ส่วนมากจะไม่มีขอบเขต มีการเกินเลยไปจนฟุ่มเฟือยและสุรุ่ยสุร่ายจนกลายเป็นคนมีปมเขื่องไป นั่นก็คือทางเสียหรือด้านเสียอีกด้านหนึ่ง 

โดยที่เป็นคนมีใจกว้างและหวังดีต่อผู้อื่นหรือมองไม่เห็นความชั่วร้ายของผู้อื่น ชาวราศีมีนมักจะหวังจากคนอื่นมากเกินไป สมมติว่าถ้ามีใครรับปากอะไรไปแล้ว ก็เชื่ออย่างหัวปักหัวปำ ซึ่งมันย่อมจะเป็นไปไม่ได้ เมื่อรู้เข้าว่ามันไม่เป็นความจริงก็เสียใจ และมองเห็นความล้มเหลวหรืออยู่ด้วยความประมาทไป จึงจะต้องระวังให้มากในเรื่องการรับปากของคนอื่นหรือการเชื่อในคุณงามความดีของคนอื่น หรือหวังเอาคุณงามความดีของคนอื่นที่ตนเชื่อถือเป็นที่ตั้ง 

ปัญหาเรื่องอารมณ์และความคิดฝัน อย่าปล่อยให้เรื่อยเจื้อยไม่มีกฎเกณฑ์ เพราะบางทีในรูปที่พฤหัสบดีและราศีมีนให้ผลในด้านลบนั้น ชาวราศีมีนมักจะฝันแบบทึกทักเอาเองไปหมดว่าอ้ายนั่นจะต้องเป็นอ้ายนั่น อ้ายนี่จะต้องเป็นอ้ายนี่ ชาวราศีมีนในด้านร้ายบางคน จะมองไม่เห็นความผิดของตัวเอง และก็อวดโอ้ไปคนเดียวโดยที่ชาวบ้านชาวช่องเขามองเห็นไปตรงข้าม โปรดพยายามแก้และสำรวจความบกพร่องเหล่านี้เสีย มิฉะนั้น ไปไม่รอด ! 

สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ
: เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย ราศีมีนหมายถึงการหมุนเวียนของโลหิต กระดูกข้อเท้า โรคต่างๆที่เกี่ยวกับราศีมีนคือวัณโรค แผลต่างๆตามเยื่ออ่อน และโรคเนื้องอก สำหรับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำราศีหรือเป็นกรรมการผู้จัดการบันดาลดีบันดาลร้ายให้แก่ราศีมีนในด้านโรคภัยไข้เจ็บ หมายถึงโรคเกี่ยวกับหลอดโลหิตแดงและดำ ห้องหัวใจ เยื่อหุ้มปอดโลหิต เส้นโลหิตแตก เยื่อหุ้มปอดอักเสบ ความเสื่อมต่างๆ ริดสีดวงทวารหนัก เนื้องอกและโรคเบาหวาน 

นอกจากโรคเหล่านี้แล้ว ชาวราศีมีนส่วนมากจะดื่มมาก และถ้าน้ำนั้นเป็นเหล้าหรือแอลกอฮอล์ด้วยแล้วจะติดมากเป็นพิเศษ ระวังอาการของโรคที่จะมีผลเนื่องมากจากการติดสุราและแอลกอฮอล์ โรคของชาวราศีมีน นอกจากโรคภายนอกที่มักจะเกี่ยวกับข้อเท้า ตาปลา และอื่นๆที่มองเห็นได้ง่ายแล้ว โรคที่จะต้องระวังอย่างมากก็คือโรคเกี่ยวกับเลือดลม หรือเส้นโลหิต ปอดซึ่งอาการผิดปกติ ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไรแล้ว จะประมาทไม่ได้ เพราะฉะนั้น ควรจะหาหมอตรวจเช็กเป็นประจำทุกๆปี เพราะถ้าเป็นขึ้นมาโดยเจ้าตัวปล่อยปละละเลยแล้ว แก้ยากมากทีเดียว 

การเงินและโชคลาภ
: ในบรรดานักใช้เงินหรือคนที่หาเงินได้มากทุกอย่างทุกเรื่องก็เห็นจะไม่มีใครเกินคนราศีมีนไปได้ ตำรากล่าวว่าที่เกี่ยวกับการเงินและการหาเงินได้แก่ภพที่ 2 อันได้แก่ราศีเมษ ซึ่งมีดาวอังคารเป็นตัวแทนความหมาย เงิน หรือรายได้ของชาวราศีมีนจึงหมายถึงอังคาร หรือตัวแทนแห่งความฟุ่มเฟือยและสุรุ่ยสุร่าย ทั้งการจ่ายไปและการได้มา เพราะฉะนั้นเงินสำหรับชาวราศีมีนจึงจ่ายกันอย่างสุรุ่ยสุร่าย ทั้งการจ่ายไปและการได้มา และไม่มีหัวไม่มีหาง และในขณะเดียวกันก็จะหาได้มาจากหลายทิศทางและหาได้ง่ายๆเสมอ งานของชาวราศีมีนหรืออาชีพที่ทำเงินหรือความร่ำรวยให้แก่ราศีมีนนั้นมีหลายทิศหลายทางและหลายด้านเพราะคนราศีมีนมักจะมีงานมาก หรือมีขอบเขตของงานกว้างขวางมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตคนราศีมีนมักจะชอบช่วยคนอื่น จะช่วยทุกด้านทุกอย่างด้วยสติปัญญาของตัวเองและด้วยความรู้ที่ตัวมี การช่วยที่กล่าวนั้น อาจจะเป็นเรื่องการทำมาหากิน การเรียนรู้ การอาชีพ แม้แต่ทางด้านโรคภัยไข้เจ็บก็ตาม เมื่อมีความรู้ความสามารถอยู่ชาวราศีมีนจะเข้าไปช่วยคนทุกคนให้รู้จักทำมาหากิน หรือประคับประคองให้คนอื่นประกอบอาชีพเหล่านั้นไปได้เป็นอย่างดี ก็เพราะการช่วยเหลือนี่เอง ชาวราศีมีนจึงมีช่องทางและโอกาสในการทำเงินและหาโชคลาภได้ทุกประการ ทุกกรณี 

ตำราโหราศาสตร์ไทยกล่าวว่า พฤหัสบดีดาวเคราะห์แห่งการเติบโตและแผ่ขยายตัวเป็นเจ้าเรือนราศีกำเนิดของเจ้าชะตา มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งแล้ว พฤหัสบดีตัวเดียวกันนี้ยังเป็นเจ้าเรือนภพที่ 4 คือภพเกี่ยวกับการงานและธุรกิจเข้าอีกด้วย พฤหัสบดีตัวนี้เองจะบันดาลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีกิจการใหญ่โตและมีขอบเขตของงานกว้างขวางมาก เฉพาะงานในด้านบริหารตำแหน่งใหญ่โตและเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงได้ 

อาชีพของชาวราศีมีน ภายใต้อำนาจอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่ว่านี้เองจะมีเป็นร้อยๆ ชนิดที่ชาวราศีมีนจะมีความรู้ความชำนาญ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเมื่อคิดจะทำมาหากินอะไร ชาวราศีมีนสามารถจะทำได้อย่างดี และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้ทีเดียว 

อาชีพส่วนใหญ่ที่ชาวราศีมีนจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือทำเงินได้ ส่วนหนึ่งจะเป็นอาชีพอันเกี่ยวกับงานอดิเรกหรืองานเกี่ยวกับดนตรี ภาพยนตร์หรืองานศิลปะที่เกี่ยวกับการแสดงต่อประชาชนจำนวนมาก หรืองานเกี่ยวกับทางด้านวิทยาการลึกลับที่เกี่ยวกับจิตหรือของขลัง ชาวราศีมีนมีความสามารถเป็นอย่างสูงในการเป็นนักดนตรี เป็นกวี การแสดง แม้แต่เป็นดารา งานของนักค้นคว้าหรือวิจัย 
งานทุกงานของเขามักจะประสบความสำเร็จได้ด้วยการร่วมมือของคนอื่นหรือจากผลตอบแทนการร่วมมือหรือการสนับสนุนของคนอื่นที่ทำอยู่เป็นประจำ 

แต่อย่าคิดว่า ชาวราศีมีนจะไม่รู้จักความยากจนซึ่งเกิดจากการมองในแง่ดีเกินไป หรือไว้ใจคนอื่นมากเกินไป ไม่ยอมเอารัดเอาเปรียบคน แม้แต่ส่วนที่ตัวควรจะได้ หรือถ้าหากเป็นราศีมีนในด้านลบ ก็เป็นเพราะว่าเขาเพ้อฝันมากจนเกินไป ผัดวันประกันพรุ่งมากเกินไปและหลงตัวเองมากเกินไป เข้าใจตัวเองผิดมากเกินไป เขามีทางจะยากจนได้มากอีกเหมือนกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น